Rev. Fr. M. K. Kuriakose

Cleric Order:
Kashisho - Priest
Address:
9730 Laramie Road
Philadelphia, Pennsylvania
Phone:
(201) 681 1078
E-Mail:
kuriakosem@hotmail.com
Rev. Fr. M. K. Kuriakose

Parish Associations

Vicar