Rev. Fr. Dr. M. K. Thomas

Cleric Order:
Kashisho - Priest
Address:
317 Bashford Road
Raleigh, North Carolina
Phone:
(919) 803 3845
E-Mail:
Not Provided
Parish Vicar:
St. Gregorios Orthodox Church
225 Bashford Road
Raleigh, North Carolina
Rev. Fr. Dr. M. K. Thomas