Rev. Fr. Thomas Paul

Cleric Order:
Kashisho - Priest
Address:
1334 N. Street
Elmont, New York
Phone:
(516) 561 7377
E-Mail:
frthomasjohnson@gmail.com
Parish Vicar:
St. Basil's Orthodox Church
17 Randolph Avenue
Franklin Square, New York
Rev. Fr. Thomas Paul