Rev. Fr. Dr. C. K. Rajan

Cleric Order:
Kashisho - Priest
Address:
181 Brielle Avenue
Staten Island, New York
Phone:
(718) 761 3521
E-Mail:
ckrjn@yahoo.com
Parish Vicar:
St. Stephen's Orthodox Church (Long Island)
858 Roosevelt Street, Franklin Square, NY
Franklin Square, New York
Rev. Fr. Dr. C. K. Rajan