Rev. Fr. M. K. Kuriakose

Cleric Order:
Kashisho - Priest
Address:
9730 Laramie Road
Philadelphia, Pennsylvania
Phone:
(215) 613 7274
E-Mail:
kuriakosem@hotmail.com
Parish Vicar:
St. Thomas Indian Orthodox Church
1009 Unruh Avenue
Philadelphia, Pennsylvania
Rev. Fr. M. K. Kuriakose